Informacja o cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z supermedia.pl bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane na Twoim urządzeniu. Więcej informacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Supermedia Sp. z o.o.:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Supermedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15, 00-075 Warszawa, (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Supermedia Sp. z o.o. ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
  • przez e-mail: iod@supermedia.pl

2. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych Supermedia Sp. z o.o. ul. Kamionkowska 45, 03-812 Warszawa
  • przez e-mail: iod@supermedia.pl
3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania będzie zawierana umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełniać obowiązki nałożone na nas w poszczególnych przepisach prawa, np. związane z płaceniem podatków, w tym z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa, jak Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z przepisów o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług oraz prowadzić analizy dotyczące sprzedaży i korzystania z naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia marketingu, przedstawiania klientom informacji o naszych produktach i usługach oraz zwiększeniu sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, prowadzić obsługę klienta, odpowiadać na zapytania. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu obsługi klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • realizować cele, na które wyrazisz zgodę (w przypadku, gdy o nią poprosimy). Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Profilowanie

Aby usprawnić proces obsługi klienta, w ramach przetwarzania Twoich danych osobowych, dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników dotyczących Ciebie. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci informacje dopasowane do Twoich potrzeb w zakresie oferowanych przez nas produktów i usług, a także przesyłać Ci informacje o wydarzeniach, które mogą Cię zainteresować.Do profilowania wykorzystujemy informacje o naszej dotychczasowej współpracy (o ile taka miała miejsce), o branży, do której przynależysz oraz województwa, w jakim masz siedzibę.Nie będziesz podlegał decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, ponadto przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także przez okres wynikający z przepisów prawa. W każdym razie Twoje dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji określonego celu.

6. Prawo do wycofania zgody

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

7. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencjom reklamowym, podwykonawcom naszych usług. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.Twoje dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

8. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacjom międzynarodowym.

9. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację –w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

c. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

e. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

10. Prawo wniesienia skargi do organu Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Black Weekend 💥

Abonament na internet za 1 zł do końca 2023 roku.

*Promocja nie dotyczy umów bez zobowiązań.